Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Aktywni społecznie i zawodowo

Cel Projektu

Celem Programu Aktywności Lokalnej było zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Grajewo poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej z terenu gminy Grajewo w okresie trwania projektu, poprzez realizację usług aktywnej integracji i instrumentów aktywnej integracji wynikającej z indywidualnych ścieżek rozwoju.

Okres realizacji
projektu

01.10.2018 – 30.11.2019

Wartość
projektu

376 315,85 zł

Wartość
dofinansowania

357 215,85 zł

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie realizował projekt pn.: „Aktywni społecznie i zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Celem Programu Aktywności Lokalnej było zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Grajewo poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej z terenu gminy Grajewo w okresie trwania projektu, poprzez realizację usług aktywnej integracji i instrumentów aktywnej integracji wynikającej z indywidualnych ścieżek rozwoju.

Program Aktywności Lokalnej realizowany w Gminie Grajewo skierowany był do 49 osób z obszaru terytorialnego pracy GOPS Grajewo, w oparciu o Program Aktywności Lokalnej Gminy Grajewo na lata 2016-2020 przyjęty uchwałą Rady Gminy Grajewo Nr 137/XXV/16  z dnia 29 grudnia 2016 roku. Projekt oferował zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie prowadzonej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb za pomocą aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej.
Projekt oferował  nieodpłatny udział w zajęciach, nabycie kompetencji osobistych i społecznych oraz zawodowych, nieodpłatne kursy i szkolenia, polepszenie statusu finansowego przez podjęcie zatrudnienia oraz staże zawodowe,  a także zwiększenie wiary we własne możliwości i adoptowania się do zmiany, umiejętność współpracy w środowisku lokalnym.

Grupą docelową projektu było 49 uczestników w wieku od 18 do 64 roku życia, w tym 9 osób z niepełnosprawnościami z obszaru terytorialnego Gminy Grajewo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • zakwalifikowanych do III profilu pomocy,
  • korzystających z PO PŻ,
  • z niepełnosprawnościami.

Do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których został ustalony I lub II profil kierowane były jedynie działania z zakresu aktywizacji społecznej, zaś działania z zakresu aktywizacji zawodowej do osób z III profilem.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content