Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Fora i sieci to narzędzie, które pomaga w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania potencjał organizacji pozarządowych, podnosi efektywność współpracy z administracja publiczną. Realizując swoje cele staramy się od lat łączyć ludzi i potencjały.

 • Prowadzimy Forum Pełnomocnika, skupiające urzędników odpowiedzialnych w urzędach powiatów i gmin za współpracę i kontakt z organizacjami pozarządowymi.
 • Jesteśmy administratorem wojewódzkiej reprezentacji III sektora – „Podlaskiej Sieci Pozarządowej”, w skład której wchodzą przedstawiciele ngo`s ze wszystkich powiatów województwa, wybierani na spotkaniach w powiatach.
 • Jesteśmy członkiem  Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, otwartej struktury, w skład której wchodzi kilkadziesiąt podmiotów.
 • Podjęliśmy wyzwanie związane z realizacją Strategicznej Mapy Drogowej i zainicjowaliśmy działanie Partnerstwa Tematycznego nr 13.
 • Od kwietnia 2000r OWOP należy do certyfikowanych ośrodków Sieci SPLOT.
 • Należymy do 35 organizacji pozarządowych włączonych w europejską Sieć CEE CN (Central and Eastern European Citizens Network).
 • Karolina Poczykowska, Agnieszka Otapowicz oraz Marcin Kruhlej są członkami Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 • Iwona Zaborowska reprezentuje OWOP jako przedstawicielka organizacji pozarządowych w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy w Białymstoku i Powiatowej Radzie Rynku Pracy dla Powiatu Bielskiego.
 • OWOP jest uczestnikiem Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. 
 • Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie właściwa instytucja (Instytucja Zarządzająca /Pośrednicząca) zwołuje Panele ekspertów oceniających wnioski. W panelach tych czynny udział biorą: Karolina Poczykowska (dot. FIO, PROO) oraz  Iwona Zaborowska (dot. RPO WP, POWER). Iwona Zaborowska jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego oraz Grupy Roboczej ds. Efektywności Wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 • Do września 2019r Krzysztof Leończuk był również członkiem Komitetu Akredytacyjnego ds. systemu akredytacji oraz standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej „AKSES” przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
 • Od 2019r Iwona Zaborowska należy do składu Rady Konsultacyjnej Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Od 26 listopada 2021r. Katarzyna Łotowska jest członkiem Białostockiej Rady Seniorów.
 • OWOP jest przedstawicielem organizacji pozarządowych, jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze praw podstawowych, w Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Jesteśmy członkiem Sieci SPLOT

Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content