Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Analizy

Działania badawcze i analityczne prowadzone przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych jako think-tank łączą cele naukowo-poznawcze z praktycznym rozwiązywaniem konkretnych problemów społecznych.
 
W szczególności zainteresowania zespołu badawczego OWOP dotyczą:
• aktywności społecznej obywateli
• kondycji i zasad działania organizacji trzeciego sektora
• partycypacji obywatelskiej
• współpracy międzysektorowej
• partycypacji sektora społecznego i obywateli w realizacji polityk publicznych

Podstawową strategią stosowaną w wielu naszych badaniach jest participatory action research (badanie w działaniu), zakładające udział interesariuszy badania na każdym etapie jego realizacji. Istotnym elementem tego podejścia są zespoły badawcze składające się z naukowców i praktyków ze współudziałem przedstawicieli badanych środowisk. Szczególny nacisk kładziemy na pogłębienie refleksji nad danym zagadnieniem przez wszystkich uczestników zaangażowanych w działania /projekty społeczne z szerokim wykorzystaniem narzędzi badań jakościowych (wywiady indywidualne i grupowe, case study, analizy porównawcze, desk research, warsztaty przyszłościowe, warsztaty refleksyjne, warsztaty z wykorzystaniem dramy i elementów storytelling, audyty w tym audyty społeczne) .

Zespół badawczo – analityczny OWOP prowadzi także badania i analizy oraz tworzy modele wdrażania rozwiązań np. polityk publicznych z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych np. włoskich.

Modele i analizy zrealizowane przez OWOP od 2018 roku:
• Koordynacyjna funkcja samorządu w procesie rewitalizacji
• Audyt koordynacyjnej funkcji Miasta Grajewo w procesie rewitalizacji
• Analiza koordynacyjnej funkcji Urzędu Miasta Grajewo z perspektywy uczestników procesu rewitalizacji
• Plan angażowania mieszkańców i liderów społecznych miasta Grajewo na lata 2020 – 2022
• Założenia modelu kooperacyjnego zarządzania usługami publicznymi w obszarze rewitalizacji
• Analiza prawna zlecania zadań publicznych konsorcjom PES
• System Obsługi Klientów Ekonomii Społecznej Instrukcja i rekomendacje

Poniżej przedstawiamy rozwiązania, modele  i analizy zrealizowane obecnie:
 

Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia

W ramach modelu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia” - prowadzimy analizę i refleksję nad procesami rewitalizacji. W szczególności analizie podlega kooperacyjne zarządzanie usługami publicznymi w obszarze rewitalizacji.

Wypracowywane wspólnie z partnerem ponadnarodowym innowacyjne rozwiązanie będzie składa się z trzech komponentów:
• Modelu zlecania usług konsorcjom PES,
• Modelu zarządzania Konsorcjum PES
• Modelu usług społecznych świadczonych przez konsorcjum PES.

Włoskie inspiracje w systemie obsługi podmiotów Ekonomii Społecznej (SzOKES)

Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału projektodawcy i jego sieci współpracy w zakresie dostosowania usług do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej poprzez transfer, dostosowanie i wdrożenie komputerowego Systemu Zarządzania Obsługą Klientów ES (SZOKES) w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych, w okresie trwania projektu 01.04.2017r - 31.03.2018r, dzięki wzajemnej współpracy, transferowi, uczeniu się i wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami ponadnarodowymi w tym w szczególności 12 pracownikami OWOP a przedstawicielami partnera.
Cele szczegółowe:

Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu

Tematem projektu jest analiza i refleksja nad procesami rewitalizacji. W szczególności analizie podlega sposób zarządzania rewitalizacją, sposób włączania mieszkańców i partnerów społecznych na każdym etapie realizacji tej polityki publicznej oraz dobre praktyki partycypacji obywatelskiej w procesach rewitalizacji.