Projekty

REALIZOWANE

Program Civic Europe to inkubator lokalnie zakorzenionych inicjatyw obywatelskich,organizacji i osób w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, realizowany przezMitOst i Sofia Platform Foundation, finansowany przez Stiftung Mercator.Ośrodek Wpierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku jest Lokalnym Partnerem Programu, pełniącym rolę...
Ogłaszamy konkurs regrantingowy "Aktywni Sąsiedzi 2020"Do wykorzystania 45 000 zł na działania sąsiedzkie na białostockich osiedlach, które zaktywizują mieszkanki i mieszkańców Białegostoku i będą przeciwdziałać skutkom epidemii wywołanej wirusem COVID-19.Maksymalna wysokość jednego projektu to 3000 zł.Do programu zapraszamy organizacje...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewierealizują projekt pt.„Klub Seniora w Grajewie”Celem projektu jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Cel realizowany jest poprzez prowadzenie zajęć w klubie...
Do projektu zapraszamy seniorów powyżej 60 roku życiareprezentujących grupy i środowiska lokalnedziałające na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok.Założeniem projektu jest udział 2 przedstawicieli z każdego środowiska(czyli np. grupy nieformalnej, klubu osiedlowego, organizacji pozarządowej, zespołu, klubu seniora, koła gospodyń...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych już po raz czwarty jest Operatorem Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa – inicjatywy społeczne”.W jego ramach odbędzie się konkurs na małe granty (do 1 500 zł) dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.Celem Programu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Lider), Miasto Grajewo/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie (Partner)realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.„Świetlica środowiskowa w Grajewie”Cel projektu: Wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji...
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie zGminą Lipsk oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku, realizuje projekt:„Lip-skok w przyszłość”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z  Gminą Rajgród, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, realizuje projekt:„PAL Rajgród”współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)Projekt...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Miejską Mońki, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mońkachrealizuje projekt:"Klub Integracji Społecznej w Mońkach"współfinansowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ze środków RPOWP na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Rozwój...
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z:Gminą Miejską HajnówkaMiejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Rakowieckiego w HajnówceHajnowskim Domem KulturyStowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka orazpartnerem ponadnarodowym: Pro Loco Materaod 1 grudnia 2019 realizuje projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w...

Strony