Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Modlińska 6 lok. U3 
15-066 Białystok
Tel 85 675 21 58.
biuro@owop.org.pl

NIP: 966-14-16-676
REGON: 050863682
KRS: 0000101086
Nr konta bankowego: 66 1240 1154 1111 0000 2149 2679

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

od godz. 8.00 do 15.30

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Modlińska 6/lok. U3, 15-066 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Modlińska 6/lok. U3, 15-066 Białystok.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w działaniach prowadzonych przez Administratora, m.in. udział w szkoleniach, wyjazdach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, korzystania z usług księgowych.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator może przekazać dane osobowe m.in. urzędom dofinansowujący działania, grantodawcom oraz partnerom na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz organom publicznym na podstawie przepisów prawa.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje, brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.