O Nas

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku powstał z inicjatywy kilkunastu osób zaangażowanych w realizację różnych przedsięwzięć na rzecz wspierania trzeciego sektora w województwie podlaskim. Postulaty organizacji pozarządowych z II Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych, związane były z potrzebą utworzenia stałego, systematycznie funkcjonującego punktu szkoleniowo - informacyjnego dla NGO’s. 

Ogrom zadań i wzrastająca liczba zainteresowanych poradnictwem zmobilizowała do powołania  Stowarzyszenia, jakim stał się w 1999 roku Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Od kwietnia 2000 roku zostaliśmy włączeni do ogólnopolskiej sieci wspierania organizacji pozarządowych SPLOT.

NASZA MISJA: wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ich organizacji

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie i rozwój aktywności  obywateli i ich organizacji. OWOP aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, społeczności lokalne poprzez ofertę szkoleniowo – doradczą. Oferta szkoleniowa obejmuje zagadnienia związane z budowaniem wizerunku organizacji, formami i metodami mobilizowania ludzi do działania, pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, identyfikowaniem zasobów i potrzeb organizacji i lokalnej społeczności, planowaniem pracy, zasadami współpracy z wolontariuszami.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w swojej działalności aktywnie wykorzystuje dostępne w Polsce fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

________________________________________________________________________________

IN ENGLISH

Non – Governmental Organizations Support Center (OWOP) is an association, registered on 8th September 1999. According to the statute, the region of associations activity is Podlasie. The members of association and volunteers cooperating with the Center and representatives of other non-governmental organizations from region of Bialystok.

Our mission is is to promote and develop comprehensive activity of citizens and their organizations.

The idea of creating the Center was the answer for postulates  of non-governmental organizations submitted  on II Regional FIP.  The most emphasized need was organizing special information and consulting point. Right now we provide information and organize trainings for representatives of non-governmental organizations and local governments.

Non-Governmental Organizations  Support Center is member of nation wide Non-Governmental Organizations Support Net SPLOT, which main aim is to support foundations, associations and mutual aid groups.

The support of non-governmental organizations by SPLOT’s centres is mainly realized trough helping those organizations in:

 • gathering and spreading information concerning possibilities and techniques of acquiring founds;
 • getting acquainted with principles and starting cooperation with local governments and public administration;
 • contacts with organizations with similar activity profile, including foreign organizations;

  Those tasks are carried out by:
   
 • information service,
 • consulting,
 • trainings,
 • integration of non-governmental sector and elaboration of rules of cooperation with local governments..

Non-Governmental Support Center in Bialystok is perceived as reliable information point for non-governmental organizations in the region.

 

Doświadczenie i referencje

 • Elżbieta Rajewska-Nikonowicz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

  "(...) Od 20 lat aktywnie i z pasją wspieracie organizacje pozarządowe oraz wzmacniacie potencjał każdej osoby i wspólnoty, który przyczynia się do wszechstronnego rozwoju aktywności obywateli i ich organizacji (...) wyrazy uznania za zaangażowanie i wkład oraz wieloletnia prace na rzecz lokalnej społeczności. ..."

 • Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku

  "(...) Dziękuję Państwu za ciężką pracę, za poświęcenie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju białostockiego środowiska NGOs. Wyrażam przy tym nadzieję, że wysiłki te niezmiennie wiązały się z satysfakcją, płynącą z realizacji tak isotnej dla naszego miasta misji. ..."

 • Artur Kosicki - Marszałek Wojwództwa Podlaskiego
  Marek Olbryś - Wicemarszałek Wojwództwa Podlaskiego
  Stanisław Derehajło - Wicemarszałek Wojwództwa Podlaskiego
  Wiesława Burnos i Marek Malinowski –  Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego

  (...) z życzeniami dalszych sukcesów i niesłabnącego zapału w podejmowaniu wszelkich celów oraz zamierzeń. ..."

 • Michał Grzegorz Matyskiel - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański wraz z pracownikami

  "(...) kieruję słowa uznania i podziękowania za wielki wkład i wysiłek Państwa Organizacji na rzecz wzmacniania roli organizacji pozarządowych oraz zaangażowanie w działania aktywizujące społecznośc lokalna na obszarach wiejskich. ..."

 • Katarzyna i Maciej Żywno

  "(...) współtworzycie obywatelską aktywność w województwie podlaskim i Polsce, wspieracie ruchy, nowe organizacje, modele współpracy trzeciego sektora z samorządami lokalnymi,

 •  

  mgr Małgorzata Borowska - Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

  "(...) wyrazy uznania i szacunku całemu zespołowi, który od lat działa dla dobra organizacji pozarządowych i profesjonalnie je wspiera. ..."

   

 •  

  Elżbieta Żukowska-Bubienko - Prezes Stowarzyszenia KDN
  Marcin Owsiejczuk, Ireneusz Dawidowicz - Wiceprezesi Stowarzyszenia KDN

  "(...) wyrażamy nasze najwyższe uznanie dla Waszej profesjonalnej, życzliwej, skutecznej i wytrwałej pracy na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych. ..."

   

 •  

  Daria Szydłowska, Kataryna Hatsko - Fundacja POLZA

  "Za pomocną dłoń i wsparcie (...) kiedy ciężko jest na starcie (...) Dzięki Wam super warsztaty, świetne akcje i szkolenia ...
  Ile OWOP zawdzięczamy - jest do niewypowiedzenia! ..."

   

 •  

  Zbigniew Wejcman - Prezes Zarządu Sieci SPLOT

  "OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  wdrożyło system standaryzacji Ośrodków Sieci Wpierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
  i jest
  CERTYFIKOWANYM OŚRODKIEM SIECI SPLOT"

   

 •  

  Anna Paulina Matczuk - Skarbnik Zarządu Centrum PISOP

  "(...) Jesteście doskonałym przykładem na efektywne działanie na rzecz społeczników. O waszym sukcesie świadczy zaangażowanie w Waszą działalność wielu różnych środowisk, efekty realizowanych projektów, ale przede wszystkim liczba aktywnych społeczności, które dzięki Wam podejmują się realizacji partnerskich inicjatyw! ..."

   

 •  

  Krzysztof Gołaszewski - Burmistrz Łap

  "(...) Pracowitość, motywacja, determinacja,
  chęć doskonalenia się, wytrwałość,
  sumienność, dobra organizacja
  - to wpływa na sukces przedsiębiorstwa
  i Wy jesteście tego doskonałym przykładem! ..."

  "(...) za wieloletnią współpracę w zakresie szerzenia idei ekonomii społecznej w naszej lokalnej społeczności."

 •  

  Lech Łępiski - Burmistrz Lipska

  "(...) podziękowania za życzliwą pomoc Gminie Lipsk i wsparcie naszych stowarzyszeń.
  Dziękujemy za szkolenia, konsultacje, porady, zawsze merytoryczne,
  rozwijające kreatywność osób chcących zmieniać funkcjonowanie lokalnych społeczności. ..."

   

 • Fundacja TechSoup

  Podziękowanie dla Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych

  "Fundacja TechSoup serdecznie dziękuje za profesjonalną wspópracę w ramach projektu
  Akademia Dobrej Komunikacji
  wyrażającą się w organizacji szkoleń regiionalnyc dla organizacji pozarządowych w woj. podlaskim wokresie od 31.08.2018 do 31.03.2019"

 • mgr Elżbieta Rajewska-Nikonowicz - DYREKTOR Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

  "(...) Inicjatywy realizowane na terenie województwa podlaskiego (aktualnie subregionu białostockiego) przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oceniane są przez ROPS pozytywnie.

 • Krzysztof Michałkiewicz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu

  "MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  (...) przyznaje Ośrodkowi Wsparcia Ekonomiii Społecznej w Łomży tworzonemu przez

  - Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku - lidera
  - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku - partnera

 • Krzysztof Michałkiewicz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu

  "MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  (...) przyznaje Ośrodkowi Wsparcia Ekonomiii Społecznej w Białymstoku tworzonemu przez
  - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku - lidera
  - Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych - partnera

 • Jarosław Duda - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu

  ZAŚWIADCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • Maciej Żywno - Wicemaszałek Województwa Podlaskiego

  Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

  "Pragnę podkreślić, że sukces tego przedsięwzięcia w znacznej mierze był wynikiem ogromnego zaangażowania, pasji i profesjonalizmu, które pracownicy stowarzyszenia Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowch wnieśli do realizacji tego przedsięwzięcia.

 • Michał Matyskiel - Prezes Zarządu Fundacji Biebrzańskiej

  "Fundacja Biebrzańska pragnie wyrazić swoją pozytywną opinię na temat współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 • Jerzy Sirak - Burmistrz Hajnówki

  "Powierzone zadanie zostało wykonane sumiennie i z wielkim zaangażowaniem. Wykonawca wykazał się dużym doświadczeniem i wiedzą praktyczną. Współpraca z przedstawicielami Ośrodka Wpierania Organizacji Pozarządowych przebiegła bez zastrzeżeń. Oceniam OWOP jako rzetelną i sumienną organizację godną zaufania i polecenia."

 •  

  mgr Eugeniusz Kowalski - Prezes Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"

  "Wszystkie działania zostały przeprowadzone rzetelnie i dokładnie. Tym samym polecamy Ośrodek Wpierania Organizacji Pozarządowych jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera do współpracy!"

   

 • dr Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla

  "Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (...) przeprowadził usługę polegającą na ewaluacji Strategii Rozwoju Centrum Kultury u Rekreacji w Supraślu oraz sieci Gminnych Pracowni Edukacji Kulturalnej gminy Supraśl. Usługa zosta ła wykonana należycie i z pełna starannością"

   

 • Rafał Kuligowski - Prezes Stowarzyszenia GALATEO

  "Profesjonalizm, kompetencja, potencjał merytoryczny oraz doświadczenie, którym wykazali się pracownicy Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych zaangażowani w realizację zamówienia, pozwoliły Stowarzyszeniu GALATEO na sprawne, rzetelne i zakończone sukcesem rozliczenie projektu. Wszystkie powierzone zadania zostały przeprowadzone w sposób sprawny, kompetentny i przede wszystkim spełniający wszelkie wymagania narzucone przez zleceniodawcę."

 • Insp. Igor Parfieniuk - Podlaski Komendant wojewódzki Policji

  "Współpraca Komendy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych przebiegła w pełni profesjonalnie i rzetenie. Zadania powierzone Stowarzyszeniu wypełnione były w sposób kompetentny, spełniajacy wszelkie wymagania. Szkolenia przebiegały sprawnie i zgodnie z harmonogramem, a trenerzy byli dobrze przygotowani merytorycznie i wykazywali dużą inicjatywę w prowadzeniu zajęć."

 • Joanna Katarzyna Hader - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
  Ireneusz Gliniecki - Burmistrz Rajgrodu

  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

  za zaangażowanie w aktywizację społeczności loklanej Gminy Rajgród oraz owocną współpracę na rzecz projektu - "Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe"
  Życzymy dalszych sukcesów w realizacji kolejnych projektów

 • Antoni Pełkowski - Starosta Białostocki
  Dorota Kolenda - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

  NAGRODA
  dla Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych
  za zaangażowanie we wspólne działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych oraz rozwoju lokalnego rynku pracy.