Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe – II edycja

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych 50 osób poprzez aktywizację społeczno-zawodową i zdrowotną oraz samodzielne świadczenie pracy na lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej. Wszystkie działania zostaną dobrane w zależności od potrzeb i potencjału indywidualnego uczestników/-ek. Wzajemne oddziaływania poszczególnych działań pozwolą na kompleksowe wsparcie każdej z osób i całościowe podejście do problemu na jaki odpowiada projekt.

Okres realizacji
projektu

1.01.2019 – 31.1.2.2020

Wartość
projektu

1 226 035,68 zł

Wartość
dofinansowania

Miejsce
realizacji

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

14 listopada 2018 podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Umowę o dofinansowanie, projektu „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe – II edycja”, który ruszył 1 stycznia 2019 roku i będzie realizowany do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
Wartość projektu: 1 226 035,68 zł

Projekt realizowany w partnerstwie wielosektorowym oferuje zestaw kompleksowych i zindywizualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczeniem społecznym – na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Projekt oferuje beneficjentom:

 1.     nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem: nabycie kompetencji osobistych i społecznych wzmacniających zaradność, samodzielność i aktywność społeczną
 2.     podjęcie zatrudnienia,
 3.     polepszenie statusu ekonomicznego, pogłębienie wiary we własne możliwości i adoptowania się do zmian,
 4.     umiejętność godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętości społecznych i kompetencji zawodowych 50 osób poprzez aktywizację społeczno-zawodową i zdrowotną oraz samodzielne świadczenie pracy na lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej. Wszystkie działania zostaną dobrane w zależności od potrzeb i potencjału indywidualnego uczestników/-ek. Wzajemne oddziaływania poszczególnych działań pozwolą na kompleksowe wsparcie każdej z osób i całościowe podejście do problemu na jaki odpowiada projekt.

Grupą docelową jest 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu gminy Grajewo i miasta Grajewo, o następujących cechach:

 • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej)
 • doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i rozumianego jako wykluczenie
 • w wieku 18-64 lat
 • zakwalifikowanych do III profilu pomocy
 • korzystających z PO PŻ
 • z niepełnosprawnościami.

GOPS w Grajewie zrekrutował 35 uczestników projektu, a MOPS w Grajewie 15 uczestników projektu.

 1.  Pierwszą częścią projektu są działania aktywizacyjne realizowane w ramach reintegracji społeczno-zawodowej.
  Wśród działań, w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym jest udział w terapii psychologicznej. Wśród działań, w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, przewidziane są m.in. :
 • warsztaty rozwoju osobistego i trening umiejętności społecznych,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • praca metodą mentoringu,
 • praca socjalna w oparciu o kontrakt.
 1. Drugą część projektu, w ramach instrumentów o charakterze zawodowym – stanowią:
 • kursy zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • identyfikacja miejsc pracy,
 • zatrudnienie,
 • wsparcie brokera.

Głównymi przewidywanymi rezultatami projektu będzie:

 • odbycie staży zawodowych przez 30 osób
 • zatrudnienie min. 11 osób w wymiarze min. 1/2 etatu na umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy
 • postęp w procesie aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej wśród 17 osób.
Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content