Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Nazwa projektu

Klub Integracji Społecznej w Mońkach

Cel Projektu

Projekt zakłada utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Mońkach w celu reintegracji oraz zwiększenia poziomu aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, objętych programem PO PŻ.

Okres realizacji
projektu

1.12.2019 – 30.11.2020

Wartość
projektu

381 320,60 zł

Wartość
dofinansowania

357 920,60 zł

Miejsce
realizacji

Mońki

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami o projekcie prosimy o kontakt

Status realizacji projektu

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Miejską Mońki, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mońkach
realizuje projekt:

„Klub Integracji Społecznej w Mońkach”
współfinansowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański ze środków RPOWP na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Projekt zakłada utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Mońkach w celu reintegracji oraz zwiększenia poziomu aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, objętych programem PO PŻ.

Podstawowym celem działalności nowoutworzonego KIS będzie pomoc indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych jak również wsparcie osób oraz rodzin aby w pełni uczestniczyły w życiu rodzinnym i zawodowym. W praktyce oznacza to, że osoba doświadczająca w życiu trudności takich, jak bezrobocie, uzależnienie, bezdomność, ubóstwo, problemy z adaptacją, w KIS będzie mogła uzyskać pomoc w pokonaniu tych trudności i zdobyciu większej samodzielności życiowej.

KIS będzie oferował możliwość :

  • tworzenia grup wsparcia dla osób o podobnych trudnościach życiowych,
  • możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej w celu odbudowania w uczestnikach poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie, podniesienia motywacji do poszukiwania i znalezienia pracy, podniesienia swoich kwalifikacji i poczucia wartości.

W ramach projektu przewidziano:

  • aktywizację społeczną (warsztaty, wizyty studyjne i inicjatywy społeczne)
  • zawodową (poradnictwo grupowe i indywidualne, doradca zawodowy, broker rynku pracy, staże zawodowe) uczestników.

Przewiduje się że w okresie realizacji projektu KIS obejmie swoimi działaniami co najmniej 26 osób (16K i 10M), wszyscy wezmą udział w aktywizacji społecznej, a 12 z nich w aktywizacji zawodowej.

Shape
Ustawienia plików cookie
Na tej stronie używane są pliki cookie. Są one potrzebne do działania witryny lub pomagają nam ulepszać witrynę.
Zezwól na wszystkie pliki cookie
Zapisz wybór
Indywidualne ustawienia
Indywidualne ustawienia
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Zapisz
Zaniechaj
Wymagane (1)
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do podstawowej funkcjonalności witryny.
Pokaż ciasteczka
Translate »
Skip to content