Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/owoporg/domains/owop.org.pl/public_html/public/includes/file.phar.inc).

Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Wojewódzka Rada Rynku Pracy
- organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Podlaskiego -

Rada ma za zadanie opiniować i doradzać w sprawach związanych z promocją zatrudnienia i instytucji runku pracy.
Główne zadania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy to:

  • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
  • Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  • Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
  • Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
  • Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
  • Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
  • Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
  • Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
  • Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
  • Współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

W jej skład wchodzą osoby powołane przez marszałka województwa, spośród działających na terenie województwa, wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, marszałek województwa może powołać w skład rady trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.