Wspólnym Głosem

Wersja PDFWersja PDF

Projekt pt. „Wspólnym głosem”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego .
Czas trwania projektu: 01.08.2013 – 30.09.2014
Projekt realizowany w Mieście Białystok
Partnerzy – realizatorzy projektu:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Miasto Białystok
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Cel projektu:
Wzmocnienie i usprawnienie procesu konsultacji społecznych w Mieście Białystok poprzez zwiększenie liczby organizacji i osób biorących udział w konsultacjach oraz wprowadzenie nowych narzędzi konsultacji.

W ramach projektu planowane są następujące działania:
- stworzenie platformy  internetowej do konsultacji społecznych  dostępnej dla mieszkańców miasta
- szkolenia i doradztwo dla pracowników Urzędu Miejskiego, radnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat form, narzędzi i metod konsultacji społecznych.
- powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. konsultacji społecznych
- działania promujące konsultacje społeczne oraz zwiększające zaangażowanie mieszkańców miasta w planowanie i realizację polityk publicznych (film, kawiarenki obywatelskie, sondy)
- wprowadzenie i testowanie nowych form konsultacji takich jak: sąd obywatelski i Future City Game

 

 

Status realizacji projektu: 
Projekt zakończony