PAL Rajgród

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z  Gminą Rajgród, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, realizuje projekt:
„PAL Rajgród”
współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)

Projekt obejmie swoimi działaniami 49 mieszkańców/mieszkanek gminy Rajgród, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Są to osoby nieaktywne zawodowo i/lub bezrobotne, oraz osoby z niepełnosprawnościami. Projekt przewiduje kompleksową aktywizację społeczną i zawodową poprzez:

  • objęcie kontraktem socjalnym
  • indywidualne wsparcie mentora
  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo prawne
  • warsztaty rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych
  • wsparcie Organizatora Społeczności lokalnej
  • realizację inicjatyw lokalnych
  • indywidualne wsparcie brokera rynku pracy
  • kursy zawodowe
  • staże zawodowe

Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Rajgród poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji umiejętności społecznych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia wykorzystując usługi aktywnej integracji.

Okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.
Wartość projektu: 428 321,37zł, w tym dofinansowanie z UE: 403 321,37zł

Status realizacji projektu: 
Projekt realizowany