Podlaskie Forum Pełnomocników

Podlaskie Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych jest przestrzenią do wspólnej edukacji i wymiany doświadczeń, platformą konsultacyjno- edukacyjną.

Najważniejszym celem działania Forum jest podnoszenie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych w gminach i powiatach naszego województwa za nadzór i współpracę z organizacjami, wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Forum spotyka się co najmuje 3 razy w roku, a jego członkiem może zostać każda osoba, która zadeklarują pisemnie swój udział w Forum oraz przedstawi zgodę kierownika jednostki. Zaplecze merytoryczno - organizacyjne Forum zapewnia Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, jego działania koordynuje Agnieszka Olender.

W załączeniu/ poniżej statut i deklaracja

Kontakt: Agnieszka Olender, e-mail: agnieszka.olender@owop.org.pl