Ogłaszamy III nabór na Mikrodotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Wersja PDFWersja PDF

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ogłasza III nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej.

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Temat priorytetowy naboru III, za który przyznawane są dodatkowe punkty: Działania wspólnotowe i sąsiedzkie.

Zapraszamy do składania wniosków:

  • Młode organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy oraz Kołom Gospodyń Wiejskich, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
  • Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby gotowe do realizowania działań w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z Patronem, czyli innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 3000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego.
Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu (wnoszony wyłącznie jako wkład osobowy).

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów: 28 lipca 2019r. godz. 12.00
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków: Witkac.pl

Okres realizacji projektów od 19 sierpnia do 17 listopada 2019 roku.

Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl

Informacje o konkursie można uzyskać także za pośrednictwem infolinii (tel.: 85 675 21 58) oraz w Biurze Projektu (Białystok, ul. Modlińska 6 lok U3), w godz. 9.00 – 13.00.
Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres mikrodotacjepodlaskie@owop.org.pl

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie dotacji w III rundzie: 65 600,00 złotych

Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. OWOP jest Operatorem mikrodotacji w województwie podlaskim w ramach Priorytetu I.2 1 Małe inicjatywy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Edycja 2018 na podstawie Umowy nr 396_II/2018.