Najczęściej zadawane pytania

Temat: Wydłużenie projektu realizowanego w ramach środków RPOWP

Chcę, w związku z zaistniałą sytuacją (wystąpieniem COVID-19), wydłużyć okres realizacji projektu. Czy mogę i co muszę zrobić?

Na mocy art. 13 ust. 1 pkt 2 specustawy funduszowej następuje wydłużenie terminu realizacji wszystkich umów realizowanych w ramach RPOWP 2014-2020 o 90 dni. Nie jest wymagane w tym celu złożenie przez beneficjentów zaktualizowanych wniosków o dofinansowanie projektu. Jednocześnie zmiana okresu realizacji projektu nie będzie wprowadzana do SL2014 do momentu skorzystania z tego wydłużenia, tj. złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność niebędącego wnioskiem końcowym albo niezłożenia końcowego wniosku o płatność, pomimo upływu pierwotnego okresu realizacji projektu wraz z informacją o wydłużeniu okresu realizacji projektu, zgodnie z przepisami specustawy funduszowej. W efekcie, dopiero wtedy właściwa instytucja wprowadzi zmiany w karcie umowy dostosowujące okres realizacji projektu. Takie działanie pozwoli również na uwzględnienie sytuacji, w której beneficjenci nie będą widzieli potrzeby dłuższej realizacji projektu niż pierwotnie była ona przez nich zakładana. Jednocześnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP będzie mogła, na wniosek beneficjenta, dodatkowo wydłużyć te terminy, jednakże też nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. i w tym przypadku będzie już konieczna zmiana umowy w tym zakresie.*

*odpowiedź na podstawie interpretacji IZ z dnia 27.05.2020

Temat: Sprawozdanie finansowe NGO

Czy organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej wysyłają sprawozdanie finansowe do KRS i Urzędu Skarbowego?

Organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej przesyłają sprawozdanie finansowe za 2019 rok tylko i wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czy wystarczy jeśli sprawozdanie finansowe będzie podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania  organizacji zgodnie z wpisem w KRS?

Sprawozdanie finansowe musi zostać podpisane przez wszystkich członków Zarządu organizacji. Wynika to z zapisów  art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Jeśli członek Zarządu odmawia złożenia podpisu, powinien złożyć w formie pisemnej uzasadnienie odmowy. Należy je załączyć wysyłając sprawozdanie do KRS lub KAS.

Czy można poprawić sprawozdanie, jeśli zauważyliśmy, że zostało sporządzone błędnie?

Sprawozdanie finansowe może zostać poprawione, ale tylko w sytuacji, jeśli nie zostało jeszcze zatwierdzone. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe jest nienaruszalne, a ewentualne korekty wprowadza się w sprawozdaniu za kolejny okres obrachunkowy.