Nabór w Programie Regrantingowym „Dbamy o drzewa – miejskie inicjatywy społeczne”

Wersja PDFWersja PDF

Rozpoczęliśmy nabór w Programie Regrantingowym „Dbamy o drzewa – miejskie inicjatywy społeczne” w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W ramach konkursu zostaną przyznane granty w planowanej kwocie 10 000,00 zł. Maksymalna wysokość jednego mikrograntu to 1 500,00 zł. Wymagany jest wkład w formie pracy wolontarystycznej w wysokości 20 % kwoty mikrograntu.

W konkursie mogą startować organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego. Jeden podmiot może złożyć jeden projekt w ramach konkursu.

Projekty realizowane w ramach Programu muszą dotyczyć:
a) zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni w przestrzeni miejskiej
z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
b) wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
c) obejmować działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną zadrzewień,
w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej, w miastach z terenu województwa podlaskiego.
Preferowane będą projekty, które:
a) dotyczą w szczególności osób nie mających bezpośredniego dostępu do edukacji w zakresie ochrony środowiska i ekologii;
b) uwzględniają uczestnictwo osób niepełnosprawnych;
c) angażują społeczności lokalne w formie wolontariatu.

Zadanie ma być realizowane na terenie miast z terenu województwa podlaskiego.

Składnie ofert odbywać się będzie poprzez system Generator wniosków WITKAC. Przez cały czas w siedzibie operatora animator świadczyć będzie pomoc doradczą na rzecz potencjalnych grantobiorców w zakresie przygotowania oferty w biurze projektu 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 7.30-15.30.

Oferty można składać do 27 maja do godziny 24.00

Projekty wyłonione w konkursie mogą być realizowane najwcześniej od 1 czerwca 2017 r., najpóźniej do 30 listopada 2017 r.